ஒன்றுசேர்த்தல்: 110V

For use in USA & Canada only.
110V