ஒன்றுசேர்த்தல்: Chopper

எந்த தயாரிப்புகளும் காணப்படவில்லை
குறைவான வடிகட்டிகளைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது அனைத்தையும் அழி